Sosyal Medya Siyaset iletişimi

Sosyal Medya ve Siyaset iletişimi; Sosyal Medya Kitle iletişimi ; Sosyal bir varlık olarak yaratılan insan bir sürü meziyetlere sahiptir. Düşünen ve düşündüklerini gerçekleştirme kabiliyetine sahip olan insan edindiği tecrübelerini de ardından gelen yeni nesillerle paylaşmak ister. Bunu gerçekleştirmek için iletişim kurması gerekmektedir.

Bu iletişim yakın çevre ile sözlü olmakta iken zamanla insanların çoğalması, birbirinden uzaklaşması, dağınık yerleşmesi gibi etkenlerle değişiklik göstermeye başlamıştır. Yaratılan ilk insanla birlikte iletişim de başlamıştır. Daha sonraları yazı ile iletişimin başlaması sayesinde biz kutsal kitaplardan Hz. Âdem’in dil ile iletişim kurduğunu öğrenmekteyiz. İletişimin ilk aracı dildir.

İletişimin tekniklerinde farklılaşma olmuştur, uzakta olanlarla iletişim kurabilmek için, ateş yakılarak, duman çıkarılarak, mağara ya da çeşitli taşlar üzerine resimler yapılarak iletişim sağlanmıştır.

İletişim kavramının tanımı konusunda farklı görüşler dile getirilmesiyle birlikte, ortak özellikler dikkate alındığında şöyle bir tanım yapabiliriz: duygu ve düşüncelerin herhangi bir araç vasıtasıyla bir kişiden bir kişiye ya da topluluğa aktarılma sürecidir. Son yıllarda teknolojinin hızla gelişmesi neticesinde kitle iletişim araçları da bu değişim sürecinden etkilenmişlerdir .

İletişim insanların en temel ihtiyaçlarından birisidir. Kaliteli yaşamın vazgeçilmez bir parçası iletişimdir. Toplum halinde yaşamaya içgüdüsüne sahip olan insan, varlığını sürdürebilmesi için, havaya suya duyduğu ihtiyaç gibi iletişime de ihtiyaç duyar.

Bu ihtiyaç geçmişten günümüze kadar artarak devam etmiştir. İnsanlar, gün geçtikçe çoğalması ve beraberinde zorlaşan yaşam koşullarını kolaylaştırmak için çeşitli arayışlara girmişler ve teknik olanaklarında yardımıyla yeni kitle iletişim araçları keşfetmişlerdir.

İnsanlar kalabalık topluluklar halinde yaşamaktadır. Yaşadıkları kültürü tanımaları, kendilerini ifade etmeleri, toplum ile bağlantı kurabilmeleri ve önemsedikleri değerleri gelecek kuşaklara aktarabilmeleri için geliştirilmiş yeni kitle
iletişim araçlarına ihtiyaç duymuşlardır.

Kitle iletişim araçlarının günün şartlarına uygun olarak geliştirilmesi

Kitle iletişim araçlarının günün şartlarına uygun olarak geliştirilmesinde, insanların varlığını sürdürebilmeleri ve gelecek nesillere kültür mirasını bırakabilmeleri için zorunlu hale gelmiştir.

Gelecek nesillere bırakılacak en önemli mesajlardan biri kültür mirasıdır. Bu miras, yazılmadan, söz, duman, ateş gibi geçici iletişim araçlarıyla yapıldığında, kısa süreli olduğu ve gelecek nesillere sağlıklı aktarılamadığı bilinen bir gerçektir.

İletişim; duygu ve düşüncelerin herhangi bir araç vasıtasıyla bir kişiden bir kişiye ya da topluluğa aktarılma sürecidir. Son yıllarda teknolojinin hızla gelişmesi neticesinde kitle iletişim araçları da bu değişim sürecinden etkilenmişlerdir. Araştırma neticesinde gençlerin bilgi aktarımı boyutunda kitle iletişim araçlarından oldukça faydalandığı görülmekte, bu bilgi aktarımı neticesinde özellikle internet üzerinden bireylerin bir birleri ile sosyalleştiği görülmekte ve bu süreçte toplumda farklı etkileşim ortamları oluşmaktadır.

Birkaç kişiden ya da gruptan diğerine (veya diğerlerine) bilginin, fikirlerin, tutumların ve duyguların iletimidir. İletişim, belirli araçlar kullanarak, bilgi, düşünce ve tutumların karşılıklı aktarılmasıdır. İletişim, her türlü toplumsal ortamda rastlanan anlam oluşturma sürecidir.

İletişim, bireylerin toplum içerisinde ki nesnede, olaylarda ya da olgularda oluşan değişiklikleri birbirine aktaran, gelişmelerden birbirlerini haberdar eden, aynı olgular, nesneler ve sorunlar karşısında benzer deneyim ve duygularını birbirine anlatan bireylerin oluşturduğu topluluk yaşamı içinde gerçekleştirilen tutum, yargı, düşünce ve duygu bildirişimleri olarak tanımlar. İletişim, mesajlar aracılığıyla gerçekleştirilen toplumsal etkileşimdir.

İletişim anlam arama çabasıdır; insanın başlattığı, kendisini çevresinde yönlendirecek ve değişen gereksinimlerini karşılayacak şekilde uyarıları ayırt etme ve örgütlemeye çalıştığı yaratıcı bir edimdir. İletişim tarihi, insanlık tarihiyle birlikte başlar. Her çeşit mesajın, az ya da çok, geniş ya da ayrışık toplum içinde yayılmasını sağlayan yöntemlerinin tümü, resmi ya da resmi olmayan iletişim kanalları aracılığıyla yönetenlerle yönetilenler arasında yapılan bilgi alışverişidir.

İnsanoğlunun birlikte yaşamaya başlaması ve toplumsallaşmasıyla iletişim adı verilen kavram daha da önemli hale gelmiştir. İletişim, insanlar arasındaki karşılıklı etkileşim olarak tanımlanabilir. Bilgi alışverişinin genişlemesi, popüler
kültürün daha çabuk tüketilebilmesi daha geniş kitlelere ulaşabilmesi ve iletişimin daha geniş kitlelerce paylaşılabilmesi için teknolojik iletişim araçlarına gerek duyulmuştur.

Bu gereksinimlere cevap olarak da kitle iletişim araçları gündeme gelmiştir. Geçmişte popüleri oluşturan taşıyıcılar farklılık göstermekle beraber bugünün popülerini taşıyan en yaygın araç televizyon olarak görülmektedir.

Sosyolojik, kültürel, ekonomik etkileşim, Sosyal Medya ve Siyaset iletişimi

Kitle, sosyolojik olarak aynı uyarıcıdan etkilenmekle birlikte aralarında birleştirici bağlar bulunmayan grup dışı topluluğu ifade eder. Kitle kavramının ortaya çıkısı üzerine ve ona yönelik kuramsal yaklaşımlara göre değişen anlamları vardır. Kitle dendiğinde günümüzde sayısı belli olmayan insan çokluğu anlatılmak istenmektedir. Kitle iletişimindeki kitle sayısı bilinmeyen izleyici, okuyucu, seyredici ve kullanıcıdır.

Ekonomik bazda kitle, bilinmeyen sayıdaki tüketicidir. Kültür bazında kitle, kültürü tüketenler ve dolayısıyla tüketimden geçerek üretim için gereksinimi üretenlerdir. Kitle bir sınıfı değil, çeşitli sınıf ve kesimlerden oluşan daha geniş ve kaygan bir topluluğu dile getirmektedir. Kitle kavramı sözlüklerde insan topluluğu olarak tanımlanmaktadır. Kavramın kalabalık, çokluk, yığın deyimiyle de yakın anlam birliği vardır.

Ancak tıpkı kültür kavramı gibi kitle kavramının da genel kabul görmüş bir tanımı yoktur. Kalabalık, çokluk, yığın gibi kavramların tarihçesi Antik Yunan’a, Eflatun’un demokrasi eleştirilerine kadar götürülebilir Kitle, basit anlamıyla aralarında bireysel ve grupsal ayırımlar olmayan insan topluluğu demektir .

İnsanların türeyip çoğalması ve kitleler halinde yaşamalarıyla birlikte bu tür iletişim araçları yeterli olmamıştır. Kitlerin iletişim ihtiyacını karşılamak için araştırmacılar yeni iletişim araçlarını geliştirme çalışmaları başlatmışlardır. Sanayi toplumunun oluşmasıyla kitle iletişim araçlarına olan ihtiyaç artmıştır.

Bu ihtiyacı karşılamak için sırasıyla posta, telgraf, telefon ve faks gibi yeni kitle iletişim araçları geliştirilerek insanların hizmetine sunulmuştur. Bu bağlamda kitle iletişim araçları gelişmiş toplumlarda her zaman önemini korumuştur. Çünkü bu araçlar büyük şehirlerde yaşayan kitlelerin, sosyal ve siyasal yönden olgunlaşmalarında, temel hak ve özgürlüklerin elde edilmesinde önemli katkıları olmaktadır.

Teknolojinin baş döndürücü bir hızla gelişim göstermesiyle doğru orantılı olarak kitle iletişim araçları da bu hıza ayak uydurmaktadır. Yeni iletişim araçlarından gazete, radyo ve televizyon icat edilmiş ve kitlelere hem görsel hem de işitsel iletişim olanağı sağlamıştır. Kamuoyunu bu yeni iletişim araçları sayesinde daha hızlı etkileme ve yönlendirme imkânları oluşmuştur.

Kitlelerin yoğun yaşadığı şehirlerde kitle iletişim araçları toplumsal iletişim sisteminin adeta kalbini oluşturmaktadır. Toplumun sosyalleşmesinde, vatandaşlık bilincinin gelişmesinde, ülkenin siyasal, sosyal, ekonomik ve kültürel değerlerine katkıda bulunmada ve çağdaş demokratik sistemin gelişmesinde önemli rol oynamaktadır. Toplumsal hayatın her anında bu kadar etkileyici olan kitle iletişim araçları, kitlelerin desteğiyle varlıklarını sürdüren siyasal partiler içinde adeta can simidi haline gelmektedir.

Siyaseti yönetenler, Sosyal Medya ve Siyaset iletişimi

Siyasal yöneticilerin, kitle iletişim araçlarının yokluğunda, halka ulaşmaları ve halkı etkileyici mesajlarla yönlendirmelerinin oldukça güç olacağı çok iyi bilmektedirler.

Çağımızda her siyasal yönetimin başarılı olabilmesi için kitlelerle iyi bir iletişim kurma zorunluluğunu hissetmektedir.

Bu bağlamda siyasal yöneticiler, toplumun her kesimleriyle güçlü bağlantılar kurabilmek, onlara hitap edebilmek, tabanını güçlendirebilmek, yeni taraftarlar bulabilmek, sandıklarda başarılı sonuçlar elde edebilmek, iktidara gelebilmek, iktidarda kalabilmek ya da iktidarda bulunan 2 rakip siyasi parti mensuplarını yakın markaja alarak hatalarını kamuoyuyla paylaşarak aleyhte kamuoyu oluşturabilmek ve gücünü zayıflatabilmek, istedikleri bir ideolojiyi yaymak veya var olan ideolojilerin aleyhinde çalışmalar yaparak taraftarlarının sayısını azaltabilmek hatta daha da ileri giderek demokrasiyi bile kesintiye uğratabilmek için kitle iletişim araçlarına başvurmaktadırlar. Yani siyasal yöneticiler kitle iletişim araçlarının katkılarıyla hedeflerine ulaşabilmektedirler.

Siyasal yöneticiler kitle iletişim araçlarından yeterince yararlanmazsa kitlelerle başarılı iletişim kuramazlar ve desteklerini almaları realist bir yaklaşım olarak değerlendirilemez. Siyasetçiler kitlelerin desteğini kaybederse varlılarını sürdüremezler. Siyasal yönetim iktidara talipli ise kitle iletişim araçlarından faydalanarak iletişim köprüsün daima açık tutmalıdır.

İnternetin geliştirilmesiyle kitle iletişim araçları alanında devrim niteliğinde değişimler olmuştur. Bilhassa geleneksel medya olarak bilinen gazete, radyo ve televizyon gibi iletişim araçları yerine, sosyal medya olarak adlandırılan Facebook, Twitter, YouTube gibi iletişim araçlarının tercih edilmesiyle birlikte kitleler arası iletişim yeni boyutlar kazanmıştır.

2008 ABD Devlet Başkanlığı seçimlerinde sosyal medyanın (Twitter), seçim kampanyalarında aktif şekilde kullanılmasıyla Obama’nın seçimleri kazanması, 2011 yılında ”Arap Baharı” adıyla anılan, Orta Doğudan Kuzey Afrika’ya kadar uzanan ve birkaç devleti içine alan siyasal iktidarlara karşı organizeli halk hareketinin sosyal medya (Facebook. Twitter) üzerinden yürütülmesi sonucunda bazı ülkelerde siyasal iktidarların el değiştirmesi, ABD’de Wall Street’e başlatılan ve dünyanın birçok ülkesinde desteklenen eylemlerin aynı anda ve organizeli yapılmasıyla tüm dünya da sosyal medyanın kitleleri harekete geçirmedeki gücünü göstermektedir .

Kitle iletişim araçlarının tarihsel gelişim süreçleri teknolojik gelişmelerle birlikte kapsamlı bir şekilde incelenmektedir. Aynı zamanda bireylerin, kitlelerin ve yöneticilerin birbirleriyle olan iletişim ve ilişkilerinde gelişen bu araçların etkisi ve önemi vurgulanmaktadır.

Sosyal iletişim, Sosyal Medya ve Siyaset iletişimi

Bilhassa son yıllarda geliştirilen sosyal iletişimin (medya), insan hayatı üzerinde ki önemli etkisi incelemektedir. Kitlelerin organizeli hareketlerinde sosyal medyanın katkıları incelenmektedir. Türkiye ve Dünya’daki sosyal medya araçları hakkında genel değerlendirme başlığında; Türkiye’de sosyal medya, kıtalararası internet kullanım oranları, ülkelerarası internet kullanım oranları, dünya da sosyal medya siteleri ve sosyal medyanın kitleleri etkileme gücüne dünyadan bazı örneklerle ilgili konular incelenmektedir.

Kitle iletişim araçlarından en yaygın kullanıma sahip olan televizyonun, insanın günlük yaşamında önemli bir yeri vardır. Görsel ve işitsel duyulara hitap edebilen ve bu yolla da daha geniş kitlelere ulaşan televizyonun bireysel ve toplumsal yaşantıda önemli bir yer tuttuğu söylenebilir. Televizyonun kültürel boyuttaki etkisini açıklayacak olursak; televizyon özellikle teknolojik yönden gelişen doğada da popüler olan ya da popülerleştirilmeye çalışan olgu veyahut bireylerin, toplumlara gösterildiği bir arena konumuna gelmiştir.

Her türlü endüstri, kitle iletişim medyasını kullanarak faaliyetlerini en süslü şekilde angaje edebilmektedir. Sigara, alkol, pornografi ve uyuşturucu madde endüstrileri de bu sektörden beslenmektedir. Bu konuda yapılan çalışmalar sonucunda televizyonun en temel işlevleri; eğlendirmek, eğitmek, haber vermek olarak belirlenmiştir. Televizyon bir sıkıntı giderici olarak evimizin en önemli konuğu oldu. Son yıllarda yayın akışının 24 saate çıkması ile birlikte bu yalan dünyanın içerisine sürüklenmekteyiz.

Sonuç olarak,

Günümüz modern toplumların iletişiminde kitle, hem araç hem de amaç görevini görebilir. Bu bağlam da denilebilir ki; kitle araçtır, egemen güçler kitle üzerinden hedefine ulaşmak isterler. Kitle aynı zamanda amaçtır, egemen güçler kitleyi etkileyerek desteklerini almaya çalışırlar.

Sosyal medya, her bireyin diğer birey gruplarını kolaylıkla etkisi altına almasının fırsatını sağlayan, yüksek derecede ölçeklenebilir ve ulaşılabilir iletişim teknolojileri ya da teknikleri olarak tanımlamaktadır. Sosyal medya sayesinde etki ve tepki oluşturma dinamikleri haberlerden, gazetecilerden bu haberleri seyreden seyircilere, okuyan okuyuculara ve dinleyen dinleyicilere kaymıştır.

Bloglar, sosyal ağlar, online forumlar ve diğer sosyal medya araçları etki ve tepki yaratma dinamiklerini bütünüyle değiştirmiştir. Günümüz dünyasında hazır halde ulaşılan bilgi arkadaşlar arasında paylaşılarak dağılmaktadır. Bu durum bir tehdit ve fırsat olarak görülebilir.

Bir yorum bırakın